Regulamin konkursu
Konkurs fotograficzny „Camera Jagellonica”

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin konkursu fotograficznego „Camera Jagellonica” (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Camera Jagellonica” (zwany dalej: „Konkursem”)
2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński- Biuro Prasowe (zwane dalej: „Organizatorem”) z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Michałowskiego 9/3.
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem  Konkursu jest zintegrowanie środowiska akademickiego oraz przybliżenie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
5. Tematem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński: życie studenckie, badania, osobistości, historia i architektura Uniwersytetu.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
-  „Życie studenckie”,
-  „Architektura”,
-  „Świat w czasie pandemii”,
-  „Impresje”. 

6. Konkurs trwa od 21.09.2020 r. do 1.11.2020 r. Etapy:

I etap – nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu – 21.09.2020 – 1.11.2020
II etap – ocena nadesłanych zdjęć przez jury – 2.11.2020 – 10.11.2020
III etap – wernisaż, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród* – 19.11.2020

*Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do przeprowadzenia ogłoszenia wyników w formie zdalnej. Wręczenie nagród odbędzie się wówczas po indywidalnych ustaleniach z lauretami. 

7. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy oraz sympatycy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są osobami pełnoletnimi.
8. Uczestnicy Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy (oraz ich rodziny) Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnieni w następujących jednostkach: Biuro Prasowe, Centrum Informacji i Promocji, Biuro Rektora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, redakcja „Alma Mater”. Pod pojęciem rodziny rozumiemy wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. Konkurs zostanie ogłoszony na dedykowanej Konkursowi stronie internetowej: www.camerajagellonica.uj.edu.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnik zgłasza się do udziału w Konkursie poprzez przesłanie zdjęć oraz wypełnionego formularza zgłoszenia w dniach 21.09-1.11.2020 na adres e-mailowy Konkursu: camera.jagellonica@uj.edu.pl.
2. Przyjmowanie zgłoszeń następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nienagradzane i niepublikowane.
4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie do jednej kategorii konkursowej.
5. Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie w pliku dostosowanym do możliwości wydruku w formacie 20x30 oraz w rozdzielczości 300 DPI. Suma przesłanych zdjęć nie może przekroczyć 25 MB.
6. Każdy nadesłany plik ze zdjęciem powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem fotografii oraz nazwą kategorii konkursowej, do której zdjęcie zostaje zgłaszane.
7. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora, uczestnik nie ma możliwości zmiany nadesłanych zdjęć.
8. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie i we własnym zakresie.
9. W każdym momencie trwania Konkursu uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez pisemne poinformowanie Organizatora o swojej decyzji.
10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
11. Uczestnik zgłaszający udział w Konkursie oświadcza jednocześnie, iż:

- jest autorem nadesłanych zdjęć
- posiada nieograniczone prawa autorskie majątkowe oraz osobiste do przesyłanych zdjęć
- przesyłając zdjęcie nie narusza praw osób trzecich
- zwalnia Organizatora ze wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich przez Uczestnika.

12. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
13. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych Fotografii oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu oryginałami Fotografii oraz ich opracowaniami albo
egzemplarzami, na których Fotografię utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,
f. modyfikowanie Fotografii w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Fotografii lub całości,
g. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia
przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu
przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
h. rejestracja w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego.
14. Na żądanie Organizatora, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do Fotografii na Organizatora, na polach eksploatacji wskazanych powyżej w pkt.13.
15.  Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Fotografii na każdym odrębnym polu eksploatacji.
16. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
17. Organizator zastrzega sobie dyskwalifikację Uczestnika, którego zgłoszenie zawiera treści o których mowa w pkt.16 powyżej lub godzące w dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego.
18. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje zgodą osób przedstawionych na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku, a odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób przedstawionych na zdjęciach ponosi Uczestnik.
19. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności informacyjno-promocyjnej. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy, zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie w całości lub w części, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.
20. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały udziału w Konkursie.
 

III. JURY

1. Organizator do oceny nadesłanych zdjęć powołuje Jury Konkursu (zwane dalej: Jury)
2. Kryteria oceny prac:
a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) 
b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia, kolorystyka)  
c. ujęcie tematu (ciekawe, oryginalne uchwycenie tematu)
3. Każdy członek Jury w pierwszym etapie oceny wybiera osiem najlepszych jego zdaniem zdjęć w każdej kategorii konkursowej: łącznie 24 zdjęcia, co daje ogólną pulę 72 zdjęć podlegających dalszej ocenie.
4. Członkowie Jury w drugim etapie oceny spotykają się wspólnie, by w każdej z kategorii spośród wcześniej wytypowanych zdjęć, wybrać zwycięskie zdjęcie oraz dwa wyróżnienia.
5. Jury ocenia wartość estetyczną, merytoryczną oraz warsztatową nadesłanych zgłoszeń.
6. Organizator odpowiada za sporządzenie protokołu z decyzji  Jury.
7. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

IV. WYKORZYSTYWANIE NADESŁANYCH ZDJĘĆ

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i przesyłając pisemne oświadczenie, udziela Organizatorowi licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac, w tym w szczególności na:

- powielanie i wydruk zdjęć w różnych formatach
- upublicznienie zdjęć podczas Gali wręczenia nagród połączonej z wernisażem wystawy
- wykorzystywania zdjęć przez Organizatora w celach promocyjnych, w tym publikacji ich na witrynach w domenie uj.edu.pl, mediach społecznościowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
- odstępowania zdjęć przez Organizatora na rzecz partnerów oraz patronów Konkursu

V. NAGRODY

1. Organizator przyznaje następuje nagrody:
a) Nagroda Główna, I Wyróżnienie w kategorii „Życie studenckie” – nagrody rzeczowe
b) Nagroda Główna, I Wyróżnienie w kategorii „Architektura” – nagrody rzeczowe
c) Nagroda Główna, I Wyróżnienie w kategorii „Świat w czasie pandemii” – nagrody rzeczowe
d) Nagroda Główna, I Wyróżnienie w kategorii „Impresje” – nagrody rzeczowe
e) Nagroda Specjalna "Cafe Nauki", przyznana przez redakcję portalu www.nauka.uj.edu.pl

f) Nagroda Specjalna redakcji "Alma Mater" w postaci publikacji wybranego zdjęcia na okładce magazynu "Alma Mater".

2. Nagrodę Specjalną przyznaje Rektor UJ, prof. Jacek Popiel, spośród wszystkich nadesłanych na Konkurs zdjęć.
3. Wartość Nagrody Specjalnej w postaci bonu pieniężnego 4000 zł brutto.
4. Wartość pozostałych nagród głównych oraz wyróżnień będących nagrodami rzeczowymi nie przekracza 760 zł.
5. O przyznaniu nagród laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną w dniu ogłoszenia decyzji Jury na stronie internetowej Konkursu.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali i wernisażu, których termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej Konkursu. Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do przeprowadzenia ogłoszenia wyników w formie zdalnej. Wręczenie nagród odbędzie się wówczas po indywidalnych ustaleniach z lauretami.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.

8. W przypadku, kiedy nagrodzony Uczestnik nie może sam odebrać nagrody, Organizator przesyła nagrodę na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
9. Uczestnik nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie nagród w czasie przesyłki.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu lub animacji. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
16. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
17. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielają Koordynatorzy: Aleksandra Kucharska (aleksandra.kucharska@uj.edu.pl) oraz Adam Koprowski (adam.koprowski@uj.edu.pl ).
18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestnika Konkursu we własnym zakresie.
19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa.
20. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) będą przetworzone wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniu nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawienie, oraz żądanie usunięcia tych danych. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
21. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zamieszczony na stronie Konkursu: www.camerajagellonica.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy